Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Kućni red

ОСНОВНА ШКОЛА “МАЈШАНСКИ ПУТ”

            С у б о т и ц а

 

         К У Ћ Н И Р Е Д

 

 1. У школу ученик стиже 10 минута пре почетка наставе и у дворишту чека да дежурни наставник пушта ученике у зграду.
 2. У случају лошег времена ученици могу улазити у хол пре звоњења уз одобрење дежурног наставника.
 3. За време кратких одмора од 5 минута ученици се задржавају у холовима, а за време великих одмора од 20 минута излазе на двориште.
 4. Након звона свако одељење испред учионице или кабинета чека наставника.
 5. У школу се долази у прикладној одећи и обући, без шминке и скупоценог накита.
 6. Ученици чувају ред и чистоћу у школи (забрањено је уношење семенки у школу, поливање водом и слично), имовину школе и естетски изглед школских просторија, као и свој лични прибор. У случају начињене штете последице сноси починиоц или одељење (накнада материјалне штете).
 7. Ученик се задржава у кругу школе док за њега траје настава.
 8. У току наставе ученици само са посебном дозволом наставника (по могућности одељењског старешине) могу напустити круг школе.
 9. Строго је забрањено родитељима и другим лицима да улазе у учионице и да поремете наставни час.
 10. У случају да ученик долази у школу бициклом, мора оставити исти на место где је то дозвољено и обезбедити закључавањем. За нестанак бицикла школа не одговара.
 11. Забрањено је у кругу школе коришћење мобилних телефона и других електронских уређаја, ношење накита, новца и других драгоцености. За нестанак истих школа не одговара.
 12. У круг школе је строго забрањено уношење оружја, муниције, петарди, ножева или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице.
 13. Строго је забрањена у кругу школе употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце, као и подстрекавање, помагање и давање ученику исте.
 14. Сваки облик дискриминације и насиља (омаловажавање, искључивање и издвајање лица од осталих, насилно понашање, туча, злостављање) је строго забрањен у школи од стране ученика према другим ученицима, наставницима, запосленима и другим лицима. Ова забрана се односи и на понашање наставника, осталих запослених у установи, родитеља одн. старатеља ученика и за остала лица.
 15. Придржавање правила кућног реда је обавеза сваког ученика и свих запослених у школи, а кршење истог повлачи са собом одговорност учиниоца.
 16. Ученици, дежурни наставник и сви запослени су дужни да одмах информишу директора школе о запажањима која нису у складу са кућним редом.

 

                Директор школе

Богнар Беата

 

 

OSNOVNA ŠKOLA “MAJŠANSKI PUT”

S u b o t i c a

 

K U Ć N I R E D

 

 1. U školu učenik stiže 10 minuta pre početka nastave i u dvorištu čeka da dežurni nastavnik pušta učenike u zgradu.
 2. U slučaju lošeg vremena učenici mogu ulaziti u hol pre zvonjenja uz odobrenje dežurnog nastavnika.
 3. Za vreme kratkih odmora od 5 minuta učenici se zadržavaju u holovima, a za vreme velikih odmora od 20 minuta izlaze na dvorište.
 4. Nakon zvona svako odeljenje ispred učionice ili kabineta čeka nastavnika.
 5. U školu se dolazi u prikladnoj odeći i obući, bez šminke i skupocenog nakita.
 6. Učenici čuvaju red i čistoću u školi (zabranjeno je unošenje semenki u školu, polivanje vodom i slično), imovinu škole i estetski izgled školskih prostorija, kao i svoj lični pribor. U slučaju načinjene štete posledice snosi počinioc ili odeljenje (naknada materijalne štete).
 7. Učenik se zadržava u krugu škole dok za njega traje nastava.
 8. U toku nastave učenici samo sa posebnom dozvolom nastavnika (po mogućnosti odeljenjskog starešine) mogu napustiti krug škole.
 9. Strogo je zabranjeno roditeljima i drugim licima da ulaze u učionice i da poremete nastavni čas.
 10. U slučaju da učenik dolazi u školu biciklom, mora ostaviti isti na mesto gde je to dozvoljeno i obezbediti zaključavanjem. Za nestanak bicikla škola ne odgovara.
 11. Zabranjeno je u krugu škole korišćenje mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja, nošenje nakita, novca i drugih dragocenosti. Za nestanak istih škola ne odgovara.
 12. U krug škole je strogo zabranjeno unošenje oružja, municije, petardi, noževa ili drugog predmeta kojim može da ugrozi ili povredi drugo lice.
 13. Strogo je zabranjena u krugu škole upotreba alkohola, duvana, narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance, kao i podstrekavanje, pomaganje i davanje učeniku iste.
 14. Svaki oblik diskriminacije i nasilja (omalovažavanje, isključivanje i izdvajanje lica od ostalih, nasilno ponašanje, tuča, zlostavljanje) je strogo zabranjen u školi od strane učenika prema drugim učenicima, nastavnicima, zaposlenima i drugim licima. Ova zabrana se odnosi i na ponašanje nastavnika, ostalih zaposlenih u ustanovi, roditelja odn. staratelja učenika i za ostala lica.
 15. Pridržavanje pravila kućnog reda je obaveza svakog učenika i svih zaposlenih u školi, a kršenje istog povlači sa sobom odgovornost učinioca.
 16. Učenici, dežurni nastavnik i svi zaposleni su dužni da odmah informišu direktora škole o zapažanjima koja nisu u skladu sa kućnim redom.

 

Direktor škole

Bognar Beata

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta je podržao:

Projekat podržali